Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě umístěném na adrese https://shop.widex.cz  (dále jen „internetový obchod“ nebo „internetové stránky“), jehož provozovatelem je Widex Line spol. s r.o., se sídlem  Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17126, IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381 (dále jen „prodávající“).

2. Kontakty na prodávajícího, včetně telefonického a e-mailového spojení jsou následující:

Tel.: +420 283 882 217, +420 286 580 396, e-mail: info.cz@widexsound.com

Klientská centra:

Widex Centrum Praha, Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9, tel.: 283 882 217.
Widex Centrum Brno, Hlinky 995/70, 603 00 Brno, tel.: 543 331 630.
Widex Centrum Ostrava, Biskupská 3330/8, 702 00 Ostrava, tel.: 597 317 597.

3. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právního vztahu mezi prodávajícím, jakožto provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím, vzniklého na základě kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“), zejména pak úprava jejich vzájemná práva a povinnosti.

4. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

5. Před akceptací objednávky prostřednictvím e-mailové zprávy bude zákazník vyzván k seznámení se s a k přijetí těchto VOP. Tyto VOP mohou být kdykoliv měněny nebo aktualizovány. Na objednávku se vztahují VOP ve znění zaslaném na e-mailovou adresu zákazníka v textové podobě v okamžiku odeslání shrnutí objednávky.

6. Zasláním potvrzovacího e-mailu, čímž dojde k akceptaci objednávky zákazníkem, zákazník vyjadřuje svůj výslovný souhlas s ustanoveními VOP. Veškeré výše zmíněné dokumenty budou zákazníkovi poskytnuty na jeho e-mailovou adresu, kam bude souběžně zasláno shrnutí jím vytvořené objednávky a jsou též uvedeny na internetových stránkách.

7. Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ujednání obsažená v kupní smlouvě, která jsou odchylná od těchto VOP, mají vždy přednost. Otázky výslovně neupravené kupní smlouvou a VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

 

2. Informace o zboží a o cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení jeho ceny a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v internetovém obchodu.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a nepředstavuje nabídku k uzavření kupní smlouvy ani návrh dodat zboží ve smyslu §1731 či §1732 občanského zákoníku a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Kupní cena (dále jen: „kupní cena“) je uvedena u jednotlivých položek zboží v internetovém obchodu; tato kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu zboží. Kupní cena zboží je uvedena včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících daní a poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Kupní cena zboží zůstává v platnosti po dobu, po kterou je zobrazována v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek, a to zejména ve formě přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování dle předchozího nákupního chování spotřebitele, pokud k takovému určení kupní ceny udělil spotřebitel prodávajícímu výslovný souhlas.

4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

5. Veškeré kupní ceny, včetně cen akčních, platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Veškeré změny a změny kupních cen na internetovém obchodu jsou vyhrazeny. Nabídka zboží prezentovaného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, případně je nabídka omezená určenou dobu. Kupní cena je platná v době objednání zboží.

 

3. Uživatelský účet

1. Kupující může provést na internetových stránkách registraci (dál jen „registrace“), a na základě této následně vstupovat do svého uživatelského rozhraní a spravovat svůj uživatelský účet, ve kterém může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2. Pokud to umožňuje webové rozhraní internetového obchodu, může kupující objednávat zboží také přímo bez nutnosti předchozí registrace.

3. Při registraci a při objednávce zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě veškeré údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen bez zbytečného odkladu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu zboží jsou prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující, jakkoliv poruší své povinnosti z kupní smlouvy, případně z těchto VOP.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost či výpadek internetového obchodu.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávku lze provést pouze na internetových stránkách prostřednictvím objednávkového formuláře, a to ke zboží, které je v internetovém obchodě prodávajícím v okamžiku objednávky nabízeno. V internetovém obchodě jsou uvedeny informace o zboží, včetně kupní ceny zboží a výše souvisejících nákladů (například cena poštovného).

2. Veškeré informace o zboží umístěné na internetových stránkách jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží nabízeného v internetovém obchodě.

4. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

a) prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodu;

b)  vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

5. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

6. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "objednat (objednávka zavazující k platbě) " či jinou odpovídající jednoznačnou formulací se snadno čitelným nápisem, ze kterého je patrné, že se kupující zavazuje k platbě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Odesláním objednávky umístěné na internetových stránkách kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a dále s kupní cenou, platebními podmínkami a zvoleným způsobem dopravy a jeho cenou.

7. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího v textové podobě. Za uzavření kupní smlouvy se považuje až odeslání zboží prodávajícím kupujícímu či jeho osobní převzetí kupujícím na recepci některého z klientských center prodávajícího uvedených v čl. 1. odst. 2 těchto VOP.

 8. Kupující může zrušit objednávku pouze do doby odeslání zboží prodávajícím kupujícímu a potvrzení o uzavřené kupní smlouvě. Kupující může zrušit objednávku odesláním zprávy na email prodávajícího info.cz@widexsound.com.

9. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího

10. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (listinnou formou, e-mailem, SMS či telefonicky), a to především v souvislosti s charakterem objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu).

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

12. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu (např. z důvodu storna objednávky pro nevyzvednutí zásilky na poště – v takovém případě může prodávající požadovat po takovém zákazníkovi platbu předem, popř. objednávky odeslané z blokované IP adresy či z IP adresy uvedené na tzv. blacklistu).

13. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit za něj kupní cenu a případně cenu za zvolený způsob dopravy.

14. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží a úplnou úhradou kupní ceny.

 

5. Platební podmínky a dodání zboží

1.        Platbu za objednané zboží je možno provést následujícími způsoby:

a)       dobírkou v případě dodání prostřednictvím poskytovatele přepravních služeb na adresu kupujícího v rámci České republiky,

b)       on-line přes platební bránu po vytvoření objednávky. Kupující je přesměrován na bezpečnou platební bránu banky, kde kupující zadá potřebné údaje pro platbu,

c)       bankovním převodem po obdržení objednávky. Prodávající zašle kupujícímu na jeho e-mail údaj o výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího ještě před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno, popř. předáno,

d)       hotově nebo platební kartou při osobním převzetí zboží na recepci některého z klientských center prodávajícího uvedených v čl. 1.odst.2 těchto VOP.

2. Výše nákladů spojených s dodáním a příp. též s balením zboží je vždy uvedena přímo v internetovém obchodě a platí pro doručování zboží v rámci území České republiky.

3.  Zboží bude odesláno kupujícímu do 14 pracovních dnů od potvrzení prodávajícího o přijetí objednávky e-mailem, je-li takové zboží u prodávajícího skladem. U zboží, které není skladem, zašle prodávající kupujícímu e-mail, ve kterém mu navrhne konkrétní řešení takové situace.  

4. Místem dodání zboží je adresa nacházející se v rámci České republiky uvedená kupujícím v objednávce. Pokud kupující požaduje dodání zboží do zahraničí, bude takový případ řešen samostatnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy nebo přepravce. Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti, s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. Všechny nabízené způsoby dopravy jsou uvedeny na: https://shop.widex.cz

6. V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 14 dnů od odeslání objednávky. Objednávka je zpracována až po přijetí úhrady kupní ceny na účet prodávajícího. Pokud není cena kupujícím zaplacena v okamžiku splatnosti, má se za to, že kupující, který je spotřebitelem, odstoupil od kupní smlouvy, pokud neprojeví opačnou vůli.

7.  V případě platby on-line přes platební bránu postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

8.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

9. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

10. Zboží je kupujícímu dodáno: a) na adresu určenou kupujícím v objednávce b) osobním odběrem na recepci některého z klientských center prodávajícího uvedených v čl. 1 odst. 2 těchto VOP. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen dodané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů-zejména přepravního boxu, garanční nálepky či nálepky sériového čísla, zkontrolovat zboží z hlediska množství a při zjištění závad neprodleně informovat prodávajícího telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info.cz@widexsound.com, a zahájit u dopravce reklamační řízení. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího a/nebo přiložen k dodávanému zboží.

15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím

1. Kupující, který je spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne převzetí zboží či posledního kusu zboží (objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně) či od převzetí poslední položky nebo části dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo od převzetí první dodávky zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

2. Kupující, který je spotřebitelem, nemůže dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. občanského zákoníku.

3. Kupující, který je spotřebitelem, může od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu; kupující může odstoupit i využitím vzorového formuláře pro odstoupení, jehož text je přiložen k těmto VOP-který kupující vyplní a zašle prodávajícímu na e-mail: info.cz@widexsound.com. Pokud podnikatel umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující poskytnutý dárek ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.

5. Je-li ke zboží prodáváno další zboží za velmi zvýhodněnou akční cenu (např. 1 Kč), má se za to, že kupní smlouva, jejímž předmětem je toto zvýhodněné akční zboží, se uzavírá s rozvazovací podmínkou, a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží, ke kterému bylo zboží za zvýhodněnou akční cenou prodáno, pozbývá kupní smlouva ohledně zvýhodněného akčního zboží účinnosti a kupující je povinen vrátit prodávajícímu i zboží za zvýhodněnou akční cenu a prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu tohoto zvýhodněného akčního zboží. Nevrátí-li kupující zboží za velmi zvýhodněnou cenu ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je kupující oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, včetně nákladů na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem, jakým ji od kupujícího přijal. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce, se kupní smlouva od počátku ruší.

7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1. těchto VOP doporučuje kupující prodávajícímu vrátit předmětné zboží, s výjimkou zboží dle čl. 6 odst. 2. VOP, v originálním neporušeném obalu (vč. garanční nálepky či nálepky sériového čísla), nepoškozené, tak, aby neneslo známky použití, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atp.), čisté, společně s fakturou předat nebo zaslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od takového odstoupení na adresu sídla prodávajícího. Náklady spojené s navrácením zboží nese kupující. Zboží může být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8. Prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, včetně nákladů na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy dle těchto VOP. Prodávající tak učiní stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal.  V případě platby přes platební bránu, vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal přes tutéž platební bránu, při platbě v hotovosti vrátí prodávající kupujícímu hotovost, při platbě platební kartou v provozovně prodávajícího vrátí prodávající všechny peněžní prostředky, které od kupujícího přijal na stejnou platební kartu, při platbě na dobírku vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal bezhotovostním převodem na účet uvedený kupujícím. Jiný způsob vrácení peněžních prostředků je možný pouze po předchozí dohodě.

9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky podle předchozího odstavce kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

10. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

11. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle tohoto článku, se kupní smlouva od počátku ruší.

 

7. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží od prodávajícího osobně převzal nebo v době, kdy jej prodávající dal k přepravě dle čl. 5 těchto VOP

a) je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) má zboží jakost a další vlastnosti včetně životnosti, funkčnosti a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) zboží je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy, a

e) zboží odpovídá požadavkům právních předpisů.

4. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 3 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 2 let od převzetí zboží; Při koupi použité věci může být tato lhůta zkrácena až na jeden rok od jejího převzetí. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle prvé věty tohoto odstavce neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 odst. 3. VOP, může kupující požadovat odstranění vady. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující, právo na bezplatné odstranění vady.

8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

9. Práva z vadného plnění u kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí zákonnými ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

8. Reklamace

1. Práva z vady i práva z případné záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 2 let od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

3.  Kupující může uplatnit reklamaci zboží osobně v sídle prodávajícího či v kterémkoliv klientském centru prodávajícího uvedeném v čl. 1 odst.2 těchto VOP, ve kterém je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží ve zveřejněné otevírací době, anebo poštou. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby.

4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované originální zboží, originál faktury-daňového dokladu o koupi zboží či záruční list a dále uvést konkrétní popis vady a své kontaktní údaje (zejm. zpáteční adresa, tel. číslo, email) pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

5. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (pokud je email znám), v případě osobního uplatnění je předáno ihned.

6. Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

7.  Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

8. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného použití nebo skladování zboží kupujícím, nebo již uplynula doba použitelnosti uvedená na obalu zboží, anebo již bylo zboží spotřebováno.

9. Reklamaci rovněž nelze uplatnit pro vady způsobené (v případě, že taková činnost není činností obvyklou, a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

  • mechanickým poškozením zboží,
  • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
  • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
  • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
  • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
  • použitím nesprávného nebo vadného příslušenství,
  • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé, a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

10.  Reklamované zboží bude testováno pouze na závadu uvedenou v potvrzení o uplatnění reklamace.

11. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Při marném uplynutí této lhůty má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

12. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

13. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si úplatu za uskladnění ve sjednané výši, jinak ve výši obvyklé. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

14. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku prodávajícího.

16. Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení, přičemž oprava bude provedena v co nejkratším možném termínu. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího učiněném po informování dle předchozí věty.

17. Je-li kupující podnikatel a bude-li reklamace zamítnuta, bere kupující na vědomí, že je prodávající oprávněn přefakturovat kupujícímu náklady autorizovaného servisu či technika za diagnostiku vady a dopravu dle ceníku daného autorizovaného servisu.

 

9. Informace o zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Prodávající provádí zpracování osobních údajů kupujícího, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy uzavřené s ním na prodej zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením kupní smlouvy s ním), a dále provádí zpracování osobních údajů kupujícího, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.

2. Správcem osobních údajů je Widex Line spol. s r.o., se sídlem Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17126,IČ: 45786381, DIČ: CZ45786381 (dále jen „správce“).

3. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Bohušovická 230/12, 190 00 Praha, adresa elektronické pošty info.cz@widexsound.com, telefon +420 283 882 217, +420 286 580 396

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

5. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU č. 2016/679 –obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „Nařízení“),

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,

• souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

6. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

7. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

8. Dalšími příjemci osobních údajů kupujícího budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

9. Příjemci osobních údajů kupujícího zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

10. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje kupujícího do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

11. Za podmínek stanovených v Nařízení má kupující právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.

12. Pokud by se kupující domníval, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

13. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí svých osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí jeho osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

14. Při zpracovávání osobních údajů správce postupuje v souladu se:

·         zásadou legitimity (tj. zpracovává osobní údaje pouze, pokud k tomu má důvod dle zákona či smlouvy či pokud ke zpracování udělil subjekt údajů výslovný souhlas),

·         zásadou proporcionality (tj. zpracovává osobní údaje pouze, pokud nelze požadovaného účelu dosáhnout jiným způsobem),

·         zásadou transparentnosti (tj. zpracovává osobní údaje nejtransparentnějším možným způsobem),

·         zásadou integrity a důvěrnosti (tj. zpracovává osobní údaje tak, aby nebyly zneužity, neoprávněně zpracovávány, náhodně ztraceny, zničeny či poškozeny), a

·         zásadou omezeného uložení (tj. osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou).

15. Správce zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů či po dobu do odvolání souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

16. Po skončení smluvního vztahu mezi správcem a subjektem údajů správce zpracovává osobní údaje po dobu, kterou stanoví právní předpisy za účelem plnění povinností v nich mu uložených.

17. Po uplynutí doby k uchovávání osobních údajů dle tohoto článku, dojde ke zničení osobních údajů, které je prováděno následujícími způsoby:

a) skartace originálních písemností či jejich kopií nebo jejich anonymizace,

b) vymazání elektronických databází nebo jejich anonymizace,

c) trvalé vyloučení osobních údajů z dalšího zpracování.

18. Jako subjekt údajů má kupující v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů, která může kdykoliv uplatnit. Jedná se zejména o:

·         právo na výmaz (tj. právo na to, aby údaje byly naprosto vymazány, pokud již nejsou potřebné pro účely zpracování, odvolá-li subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, vznese-li námitky proti zpracování osobních údajů, či pokud byly osobní údaje získány protiprávně),

·         právo na opravu (tj. právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají. V souvislosti s tímto právem má subjekt údajů povinnost informovat správce o jakýchkoli změnách týkajících se zpracovávaných osobních údajů),

·         právo na přístup k osobním údajům (tj. právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Subjekt údajů může kdykoliv požadovat od správce informace o zpracovávání osobních údajů),

·         právo na přenositelnost údajů (tj. v případě, že je zpracování automatizované či pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo vyžádat si přehled osobních údajů, které o něm správce zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, mohou být údaje předány přímo správcem správci druhému),

·         právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (tj. pokud subjekt údajů poskytl správci souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které tento souhlas vyžadují, má subjekt údajů právo kdykoliv tento souhlas písemně odvolat. Zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné),

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. pokud subjekt údajů zjistí nebo domnívá-li se, že správce zpracovává osobní údaje způsobem v rozporu s Nařízením, má právo podat stížnost u dozorového úřadu);

·         právo na odhlášení e-mailu subjekt údajů má právo prodejci kdykoliv sdělit, že si nadále nepřeje, aby mu byla nadále na e-mail zasílána marketingová sdělení. To je možno učinit kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení, nebo zasláním požadavku zákazníka e-mailem na adresu info.cz@widexsound.com;

·         právo na odhlášení poštovního odběru zákazník může kdykoliv žádat o zrušení zasílání marketingových sdělení poštou způsobem uvedeným v konkrétní nabídce;

·         právo na odhlášení SMS upozornění z jakéhokoliv odběru SMS upozornění zákazník má právo se odhlásit z takového odběru zasláním zprávy ve tvaru STOP zpět na pětimístné číslo, z něhož jsou zprávy odesílány. Následně zákazník obdrží potvrzení o odhlášení z příslušného programu;

·         právo na omezení a námitky proti zpracování osobních údajů subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, pokud subjekt údajů popírá jejich přesnost (a to na dobu potřebnou k jejich ověření správcem), pokud je zpracování údajů protiprávní či pokud správce již osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je požaduje zanechat. Pokud subjekt údajů vznese proti zpracování námitku, pak bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

19. Veškeré dokumenty a písemnosti, na nichž jsou uvedené osobní údaje, jsou uchovávány v uzamykatelných prostorách správce, k nimž nemají přístup třetí osoby.

20. Osobní údaje, které jsou uchovávány elektronicky, jsou chráněny proti přístupu třetích osob a případnému zneužití přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických informací jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou.

21. Správce zajistí technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření ve smyslu Nařízení, aby byl schopen kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s Nařízením tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.

22. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího.

23. V případě návštěvy webových stránek, zhlédnutí online reklamy či kliknutí na ni (včetně reklam umístěných na webových stránkách třetích stran), návštěvy stránek na sociálních sítích nebo stáhnutí některé z aplikací prodejce se také shromažďují určité údaje o používání těchto stránek a o zákazníkovo zařízení prostřednictvím automatických prostředků nebo prostřednictvím technologií jako jsou cookies, vložené webové odkazy a webové majáky. Soubory cookies představují drobné textové soubory, které jsou z webových stránek odesílány do zákazníkova zařízení připojeného k internetu, a to z důvodu jedinečné identifikace prohlížeče nebo za účelem ukládání informací nebo nastavení v prohlížeči.

24. Prodávající využívá k výše zmíněnému účelu technické cookies nezbytné pro funkčnost stránek – interní cookies k zajištění co nejlepšího možného provozu a funkčnosti webových stránek. Kupující má možnost zablokovat tyto cookies a zakázat je v nastavení svého internetového prohlížeče. V souvislosti s obdržením údajů prostřednictvím souborů cookies mohou webové servery prodejce zaznamenat konkrétní údaje jako typ operačního systému, typ prohlížeče, doménu a jiná systémová nastavení, jazyk, stát a časové pásmo, v němž se zařízení nachází. Vložené webové odkazy mohou rovněž zaznamenávat údaje, jako je adresa webové stránky, z níž byl kupující přesměrován, a IP adresa zařízení, které je využíváno pro připojení k internetu.

 

10.      Doručování

1. Není-li mezi stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě kupní smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem VOP. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresu sídla prodávajícího, email: info.cz@widexsound.com  a u kupujícího na adresu a e-mail uvedený v objednávce. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání (prostřednictvím pošty nebo elektronicky), s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

2. V případě zaslání doporučeného dopisu se za doručené považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

11.      Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má kdykoliv právo změnit tyto VOP. Takto změněné VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách nebo dnem v nich uvedených. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. V právním vztahu s kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuje aplikace ustanovení § 558 odst. 2, § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Orgánem ve smyslu § 1820 odst. 1) písm. s) občanského zákoníku je v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce ve vymezeném rozsahu.

5.  Prodávající tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje kupující, kteří jsou spotřebiteli, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů věcně příslušným pro daný typ prodávaného zboží je Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa je www.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem, může využít pro řešení sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou s prodávajícím, platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. E-mailová adresa prodávajícího je: info.cz@widexsound.com

6. Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek stane zcela nebo z části neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení v plné platnosti a účinnosti a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

7. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 6.1.2023.

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží)

Vyplněný formulář zašlete na adresu prodávajícího info.cz@widexsound.com

 

 

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tímto odstupuji od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím, Widex Line spol. s r.o.,  se sídlem Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9, společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17126, IČ 45786381

 

Číslo objednávky/číslo daňového dokladu:
 
Jméno a příjmení:
 
Adresa:
 
E-mailová adresa:
 
Specifikace zboží:


 
Číslo bankovního účtu pro vrácení všech přijatých peněžních prostředků, včetně nákladů na nejlevnější způsob dodání zboží, avšak s výjimkou nákladů spojených s vrácením zboží- popř. uveďte jiný způsob jejich vrácení, se kterým Vám nevzniknou žádné náklady

·       V případě platby přes platební bránu, vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal přes tutéž platební bránu.

·       Při platbě v hotovosti vrátí prodávající kupujícímu hotovost.

·       Při platbě platební kartou v provozovně prodávajícího vrátí prodávající všechny peněžní prostředky, které od kupujícího přijal na stejnou platební kartu.

·       Při platbě na dobírku vrátí prodávající kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal bezhotovostním převodem na účet uvedený kupujícím:

        Bankovní účet č.............................................................

 
 

 

V ...................................... dne ......................

 

 

 

...............................................

Podpis spotřebitele

Přílohy